RAHASIA MAHABAH PINGITAN JAWA

MAHABAH PINGITAN

(dipergunakan kepada pemimpin atau pejabat untuk mendapatkan perhatlan dan simpati yang mendarah daging)

Adapun doa-doanya sebagai berikut :

Bismillahirrohmanirrohim

duh Gusti ingkang maha pirsa

boten wonten kekiyatan sanes kejawi kekiyatan paduka

Bapa kuwasa ibu pertiwi

kula nyuwun jabang bayinipun . . . (jenenge pemimpin sing dituju)

supadas kagungan rasa welas asih dateng kula ngantos tandes lair Ian batinipun.

Lan tansah manut , tutut, nyembadani sedaya kekajengan kula

asih , asih maring kula , saking karsaning Gusti kang akarya jagat

lailahaillah muhamadarrosullullah.

pelet air mata duyungKeterangan :

Doa ini dibaca sebelum menghadap, pada pimpinan atau pejabat yang

akan ditemuinya .

-dibaca tiga kali “megeng” atau tidak bernafas, dan dilanjutkan tumit

(tungkak) kaki kiri digejukkan di tanah tiga kali dan mengucapkan

doa sebagai berikut:

Gusti ingkang maha suci tansah nyembadani sedyaku

kabul, kabul saking karsaning Allah

lailahaillah muhamadarrosullullah.

Keterangan :

Semua mahabah dapat difungsikan apabila dilandasi dengan laku yang  disebut “tarak brata” atau berpuasa serta mengendalikan hawa nafsu dan segala tindakan harus didasari dengan keiklasan clan penuh kesabaran yang tinggi.

Mengenai landasan “tarak brata” atau berpuasa sama dengan mahabah yang lain semakin lama puasanya semakin handal kekuatannya. Serta merupakan tantangan berat jika dipergunakan tindak kemaksiatan atau sesuatu yang menyesatkan.

Facebook Comments